2024-05-30 21:14

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038743; NIP 113-00-38-734: REGON P-010137895,

działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu na zbycie agregatu prądotwórczego. Przepisy w/w rozporządzenia stosuje się odpowiednio, a Ilekroć jest w nim mowa o przedsiębiorstwie państwowym, należy przez nie rozumieć Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską „CePeLek”.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.cepelek.pl

PRZETARG OFERTOWY NA ZBYCIE N/W AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO :

Producent Z.M.I.N. Warszawa Zakłady Mechaniczne im. Nowotki PZL Warszawa Wola,

ZESPÓŁ PRADOTWÓRCZY

Typ 22ZPP26H1

Nr fabryczny 3362,

Ciężar 5200 kg,

Rok prod.1976,

Moc 200kW,

Rodz. Prądu 3-faz.,

Napięcie 400/230V,

Częstotliwość 50Hz,

Prędkość obr. 1500obr/min.

Wył. Typ TRK-250 APATOR, Nr/rok 864/76,

Symbol J20-003-2-12-5,

Napięcie sieci 380/220 3-faz 50Hz,

Zabezpieczenie zasilania 360A, JP 40.

Agregat przez około dziesięć lat nie był uruchamiany, sprzedawany jest jako niesprawny i bez gwarancji (ogólnie agregat przepracował 60 mth).

I. ORGANIZUJĄCYM PRZETARG I WŁASCICIELEM AGREGATU JEST:

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78.

II.OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU OFERTOWEGO.

Termin związania ofertą 7 dni od daty otwarcia kopert.

Organizator może również wystąpić o wyjaśnianie treści oferty oraz uzupełnienie dokumentów.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian lub odwołania warunków przetargu.

Organizator poinformuje o wyborze Oferenta , który złożył najkorzystniejszą ofertę. Na stronie internetowej poda cenę za którą agregat został sprzedany.

Cena minimalna 9500,00 zł brutto.

III.WARUNEK PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU.

 • złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w załączniku nr 2
 • Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście w kancelarii ogólnej pokój nr 8 w siedzibie Sprzedającego
 • zaoferowanie ceny nie niższej niż cena minimalna brutto.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzana w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, podpisana przez uprawnioną osobę, zaadresowana: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

Oferty należy złożyć do dnia 28.04.2023r. godz. 1030 w siedzibie Organizatora przetargu w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w kancelarii ogólnej w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem:

                                         PRZETARG – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

                                              

V. TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.04.2023. o godzinie 1100 w siedzibie Organizatora przetargu pokój nr 6.

                       

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą telefaksu,
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

VI. PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY:

- sprzedaż w oparciu o fakturę VAT – zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego w BGK Nr 59 1130 1017 0200 0000 0013 7182. W ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury od kupującego.

- Po zaksięgowaniu przez Kupującego zapłaty tytułem faktury VAT, Kupującemu zostanie
na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego wydany agregat. Załadunek i transport
we własnym zakresie i na własny koszt .

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY.

Oferty będą oceniane na podstawie:

kryterium ceny.

W przypadku, gdy oferenci złożą najkorzystniejsze oferty o takich samych cenach, Organizator przetargu wystąpi do tych Oferentów o złożenie dodatkowych ofert. Oferenci składając dodatkowe oferty nie mogą złożyć ofert niższych niż w złożonych ofertach. Zaoferowanie tych samych cen skutkuje zamkniecie przetargu w tym zakresie.

.

VIII. ZAWARCIE UMOWY.

Podpisanie umowy nastąpi w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78.

IX. DODATKOWE INFORMACJE O PRZETARGU.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela: Mirosław KARCZEWSKI, tel. 22 42 91 272
w godzinach od 730-1505.

Przedmiot najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 730-1505.

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

XI. ZASTRZEŻENIA.

1 Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości w przypadku

   niezłożenia żadnej oferty zgodnej z ogłoszeniem.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niezgodnej z warunkami ogłoszenia

Załączniki:

 

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert:

 1. specjalistów do pracy w Poradniach Specjalistycznych – Poradni Leczenia Zeza Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy Koszykowej 78 w zakresie:
 • ortoptyki

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr
i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 29.05 – 11.06.2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty
i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)” w dniach od 29.05.2024 r. do 11.06.2024 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 12.06.2024 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 12.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

 

 

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert:

1) lekarzy specjalistów do pracy w Poradniach Specjalistycznych Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 w zakresie:
• alergologii dla dorosłych,
• alergologii dziecięcej,
• diabetologii,
• chorób metabolicznych,
• gastroenterologii,
• kardiologii,
• kardiologii w zakresie: wykonywania badań echokardiograficznych, wykonywania badań metodą Holtera EKG, wykonywania badań metodą Holtera RR, wykonywania badań metodą elektrokardiografii - próba wysiłkowa, wykonywania opisu badań metodą elektrokardiografii spoczynkowej (EKG spoczynkowe),
• kardiologii dziecięcej,
• ginekologii i położnictwa,
• ginekologii-endokrynologii
• neurochirurgii,
• neurologii,
• neurologii w zakresie leczenia bólu,
• okulistyki,
• okulistyki w Poradni Leczenia Zeza,
• reumatologii,
• osteoporozy,
• otolaryngologii dla dzieci.

2) lekarzy specjalistów do pracy w Poradni POZ z Gabinetami Specjalistycznymi Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Żeromskiego 33 w zakresie:
• diabetologii,
• kardiologii,
• kardiologii w zakresie:, wykonywania badań metodą Holtera EKG, wykonywania badań metodą Holtera RR, wykonywania opisu badań metodą elektrokardiografii spoczynkowej (EKG spoczynkowe),
• neurologii.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 23.05 – 06.06.2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni. Projekt umowy będzie udostępniony do wglądu w pok. 11 i pok.3.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)”
w dniach od 23.05.2024 r. do 06.06.2024 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 07.06.2024 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy
ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 07.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu
skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.


 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert:

1. lekarzy specjalistów do pracy w Poradniach Specjalistycznych Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 w zakresie:

 • audiologii i foniatrii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii plastycznej,
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • dermatologii i wenerologii,
 • foniatrii,
 • hematologii,
 • nefrologii dla dorosłych,
 • nefrologii dla dzieci,
 • otolaryngologii,
 • proktologii,
 • onkologii,
 • pulmonologii,
 • urologii,
 • urologii w zakresie: wykonywania badania ultrasonograficznego, wykonywania badania uroflometrii.

 2. lekarzy specjalistów do pracy w Poradni POZ z Gabinetami Specjalistycznymi Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Żeromskiego 33 w zakresie:

 • chirurgii ogólnej ,
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej,
 • dermatologii i wenerologii,
 • otolaryngologii,
 • urologii,

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, w dniach 21.05 – 04.06.2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty będą udostępniane w tym samym czasie
w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni. Projekt umowy będzie udostępniony do wglądu w pok. 11 i pok. 3.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)”
w dniach od 21.05.2024 r. do 04.06.2024 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 05.06.2024 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy
ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 05.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu
skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.


 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań Komercyjnych CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 19, w dniach 21/03/2024 – 12/04/2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 89/22 42-91-076, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 19 oraz na stronie internetowej Przychodni.

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

- w formie papierowej: w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w siedzibie Centralnej Wojskowej Przychodnia Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, (00-911) w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78 w Kancelarii, do godz.: 9:00 do dnia 12/04/2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)”

Nie otwierać przed dniem 12/04/2024 r. godz. 10.00

- w formie podpisanych skanów dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane).

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie na adres wskazany powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12/04/2024 r. o godzinie 10.00 w pok. 19 w siedzibie Udzielającego zamówienie..

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań Komercyjnych CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 19, w dniach 28/02/2024 – 13/03/2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 89/22 42-91-076, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 19 oraz na stronie internetowej Przychodni.

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

- w formie papierowej: w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w siedzibie Centralnej Wojskowej Przychodnia Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, (00-911) w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78 w Kancelarii, do godz.: 9:00 do dnia 13/03/2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)”

Nie otwierać przed dniem 13/03/2024 r. godz. 10.00

- w formie podpisanych skanów dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane).

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie na adres wskazany powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13/03/2024 r. o godzinie 10.00 w pok. 19 w siedzibie Udzielającego zamówienie..

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań Komercyjnych CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 19, w dniach 09/02/2024 – 27/02/2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 19 oraz na stronie internetowej Przychodni.

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

- w formie papierowej: w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w siedzibie Centralnej Wojskowej Przychodnia Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, (00-911) w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78 w Kancelarii, do godz.: 9:00 do dnia 27/02/2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)”

Nie otwierać przed dniem 27/02/2024 r. godz. 10.00

- w formie podpisanych skanów dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane).

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie na adres wskazany powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/02/2024 r. o godzinie 10.00 w pok. 19 w siedzibie Udzielającego zamówienie..

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

  

Informujemy, że na terenie Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ funkcjonuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizowania praw Pacjentów. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - to osoba udzielająca pomocy pacjentom, według  których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez przychodnię zostały naruszone ich fundamentalne prawa. Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów podlega dyrektorowi przychodni, w której pracuje i ma kompetencje do działania w imieniu dyrektora przychodni w sprawach odnoszących się do praw pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

1)      udzielanie pacjentom Przychodni lub ich przedstawicielom ustawowym informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,

2)      wskazywanie trybu skargowego (skargi do Dyrektora Przychodni) jako właściwego w przypadku naruszenia praw pacjenta,

3)      upowszechnianie wśród personelu i pacjentów Przychodni informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,

4)      przedstawianie Dyrektorowi Przychodni ocen i wniosków zmierzających do skutecznej ochrony prawa pacjenta.

Każdy pacjent mający wątpliwości lub obawy czy jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, którym jest mgr Jacek Zyśko.

Pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi są przyjmowani przez Pełnomocnika od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1100 budynek A, pokój nr 12 ( parter), tel. (22) 42-91-226

  
Informacja dla Pacjentów


Wejdź


Aby otrzymać dostęp do portalu należy
w godzinach 8.00 - 13.00
zgłosić się

do recepcji Przychodni z dokumentami
potwierdzającymi tożsamość.

Szanowni Pacjenci

Od 2 stycznia 2024 roku poradnia czynna:

wtorek             8.00 -13.00

czwartek          8.00 – 11.00

Telefon do rejestracji 459 595 073

Zapraszamy

 

 

Telefony do rejestracji poradni:
459 595 073 

OFERTA DLA FIRM:

 

Mamy przyjemność zaoferować Państwu następujący zakres usług:

 • badania profilaktyczne wstępne, okresowe oraz kontrolne
 • konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy
 • wydawanie orzeczeń

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW:

 

Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96 poz. 593) oraz rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U. nr 69 poz. 332) proponujemy badania profilaktyczne w zakresie:

 • konsultacje lekarza medycyny pracy z założeniem dokumentacji i wydaniem orzeczenia
 • konsultacje lekarza okulisty u osób pracujących w kontakcie z monitorami komputerowymi powyżej czterech godzin dziennie
 • morfologia, badanie moczu
 • RTG klatki piersiowej
 • inne badania i konsultacje w zależności od szkodliwości i stopnia zagrożenia występujących na stanowisku pracy na zlecenie przez lekarza medycyny pracy.

BADANIA LEKARSKIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

(uaktualnienie książeczki sanitarno-epidemiologicznej):

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 2 lutego 2006r. (Dz. U. nr 25 poz. 191) w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych proponujemy badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Czytaj więcej...

Świadczenia wykonywane są przez uprawnionych lekarzy i zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, nowoczesnym sprzętem medycznym oraz szerokim zakresem badań laboratoryjnych, diagnostycznych, RTG, USG, EKG, EEG i in. Badania pracowników wykonujemy w ciągu 2 dni. Posiadamy długoletnie doświadczenie w realizacji indywidualnych i dużych zleceń dla firm.

Dogodne dla Państwa terminy wizyty można ustalić z pielęgniarką gabinetu medycyny pracy tel. 22 42-91-118, gabinet 704

lub

osobiście w Punkcie Informacyjnym przy wejściu głównym.

Firmy zainteresowane zawarciem umowy

prosimy o kontakt pod nr tel. 22 42-91-076.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 04.04.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys