2023-01-30 21:12

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert:

1. lekarzy specjalistów do pracy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i dla dzieci Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 w zakresie:

 - pediatrii

2. lekarzy specjalistów do pracy w Poradni POZ z Gabinetami Specjalistycznymi Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy Żeromskiego 33 w zakresie:

- dermatologii i wenerologii.

 Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr
i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 30.01 – 13.01.2023 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty
i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)” w dniach od 30.01.2023 r. do 13.01.2023 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2023 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 14.01.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Wykonanie miejscowej naprawy instalacji wodociągowej zasilającej
hydrofornię dla celów przeciwpożarowych dla budynków A,B,C CWPL „CEPELEK” SPZOZ”

Nr sprawy: 2/ZO/2023

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 170 ze zm.)

 Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na realizację usługi polegającej na wykonaniu miejscowych napraw instalacji wodociągowej zasilającej hydrofornię dla celów przeciwpożarowych dla budynków A,B,C CWPL „CEPELEK”  SPZOZ”

  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30.01.2023r. do godziny 08:00

 Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny. 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

  • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
  • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:


 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej dla CWPL „CePeLek” SPZOZ
nr sprawy 1/k/2023

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 03/02/2023 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

  • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
  • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/02/2023 r. o godz. 09.15 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.


 

 

 

 

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2023 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 09.01.2023
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys