2024-02-27 23:06

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert:

lekarzy specjalistów do pracy w Poradniach Specjalistycznych Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 w zakresie:

  •  okulistyki

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr
i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 20.02 – 05.03.2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty
i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)”
w dniach od 20.02.2024 r. do 05.03.2024 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2024 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 06.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań Komercyjnych CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 19, w dniach 09/02/2024 – 27/02/2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 19 oraz na stronie internetowej Przychodni.

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

- w formie papierowej: w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w siedzibie Centralnej Wojskowej Przychodnia Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, (00-911) w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78 w Kancelarii, do godz.: 9:00 do dnia 27/02/2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych badań diagnostycznych na badanie przepływu cewkowego (uroflometria) z oceną zalegania po mikcji u dzieci wykonywana pod nadzorem chirurga dziecięcego (urologa)”

Nie otwierać przed dniem 27/02/2024 r. godz. 10.00

- w formie podpisanych skanów dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane).

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie na adres wskazany powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/02/2024 r. o godzinie 10.00 w pok. 19 w siedzibie Udzielającego zamówienie..

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2023 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 09.01.2023
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys