2024-07-25 05:43

Deklaracja dostępności

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kłys, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 429 12 80.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności serwisu:

 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA).
 • Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 •    zmiana wielkości czcionki
 •    zmiana kontrastu
 •    oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na wszystkich stronach serwisu znajduje się wyszukiwarka.
 • Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu);
 • Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują;
 • Każda z podstron zawiera linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nieobsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub prawego menu.
 • Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
 • Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie, każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • W całym serwisie zadbano o konsekwentną, spójna i logiczną nawigację.
 • Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 • Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę
 • W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.
 • Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
 • Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
 • Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
 • Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np. Java Script, PDF.
 • W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
 • Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
 • Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej
 • Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny
 • W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
 • Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
 •    przyciski powiększenia są widoczne
 •    przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
 •    powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-10.     

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
NIP: 113-00-38-734, REGON: 010137895

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.cepelek.pl

Dostępność architektoniczna

W Przychodni znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys