2022-08-16 10:07

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert:

  • lekarzy specjalistów do pracy w Poradniach Specjalistycznych Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Żeromskiego 33 – w zakresie:

  -dermatologii i wenerologii,
-fonitrii,
-gastroenterologii,
-kardiolgii,
-okulistyki.

  • lekarzy specjalistów do pracy w Poradniach Specjalistycznych w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ przy ul. Koszykowej 78 w zakresie:

-dermatologii i wenerologii,
-fonitrii,
-gastroenterologii,
-hematologii,
-kardiologii,
-nefrologii,
-neurologii,
-okulistyki.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, w dniach 04.08 – 18.08.2022r.
w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,  e-mail: kadry@cepelek.pl ; idanieluk@cepelek.pl . Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)”
w dniach od 04.08.2022r. do 18.08.2022r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 19.08.2022r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 19.08.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2022 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 28.02.2022
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys