2024-06-15 02:27

 Szanowni Państwo,
23 kwietnia 2022 roku wszedł  w życie przepis specustawy mówiący o prawie
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez żołnierzy
zawodowych i żołnierzy WOT w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym
jest Minister Obrony Narodowej, m.in. w CWPL "CePeLek" SPZOZ.

Ustawa o obronie Ojczyzny
z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655):

w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47c  przyjmuje brzmienie:
1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
(…)
13) żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze
świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym
jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

14) żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w
art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w
przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach
leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony
Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

 

 

B E Z    S K I E R O W A N I A

są udzielane świadczenia:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej
  i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych
  do pracy przymusowej;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • w zakresie leczenia uzależnień:

 - dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,

 - dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób  spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących
i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów
  lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi
  co najmniej 30%;
 • dla świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
  które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
  w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • dla świadczeniobiorcy posiadającego orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji;

 • psychologiczne, psychoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci i młodzieży.

 

Pacjenci w stanie nagłym są przyjmowani niezwłocznie.

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

 

W  DNIU ZGŁOSZENIA

a w przypadku gdy to nie jest możliwe, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych mają prawo  korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej:

 • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Dawcy Przeszczepu”;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • kobiety w ciąży;
 • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
  i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:

 - o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 - o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek
  na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi
  co najmniej 30%;
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników,
  w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia,
  o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
  o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys