2024-04-19 14:21

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038743; NIP 113-00-38-734: REGON P-010137895,

działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu na zbycie agregatu prądotwórczego. Przepisy w/w rozporządzenia stosuje się odpowiednio, a Ilekroć jest w nim mowa o przedsiębiorstwie państwowym, należy przez nie rozumieć Centralną Wojskową Przychodnię Lekarską „CePeLek”.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.cepelek.pl

PRZETARG OFERTOWY NA ZBYCIE N/W AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO :

Producent Z.M.I.N. Warszawa Zakłady Mechaniczne im. Nowotki PZL Warszawa Wola,

ZESPÓŁ PRADOTWÓRCZY

Typ 22ZPP26H1

Nr fabryczny 3362,

Ciężar 5200 kg,

Rok prod.1976,

Moc 200kW,

Rodz. Prądu 3-faz.,

Napięcie 400/230V,

Częstotliwość 50Hz,

Prędkość obr. 1500obr/min.

Wył. Typ TRK-250 APATOR, Nr/rok 864/76,

Symbol J20-003-2-12-5,

Napięcie sieci 380/220 3-faz 50Hz,

Zabezpieczenie zasilania 360A, JP 40.

Agregat przez około dziesięć lat nie był uruchamiany, sprzedawany jest jako niesprawny i bez gwarancji (ogólnie agregat przepracował 60 mth).

I. ORGANIZUJĄCYM PRZETARG I WŁASCICIELEM AGREGATU JEST:

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78.

II.OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU OFERTOWEGO.

Termin związania ofertą 7 dni od daty otwarcia kopert.

Organizator może również wystąpić o wyjaśnianie treści oferty oraz uzupełnienie dokumentów.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian lub odwołania warunków przetargu.

Organizator poinformuje o wyborze Oferenta , który złożył najkorzystniejszą ofertę. Na stronie internetowej poda cenę za którą agregat został sprzedany.

Cena minimalna 9500,00 zł brutto.

III.WARUNEK PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU.

  • złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w załączniku nr 2
  • Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście w kancelarii ogólnej pokój nr 8 w siedzibie Sprzedającego
  • zaoferowanie ceny nie niższej niż cena minimalna brutto.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Oferta powinna być sporządzana w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, podpisana przez uprawnioną osobę, zaadresowana: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

Oferty należy złożyć do dnia 28.04.2023r. godz. 1030 w siedzibie Organizatora przetargu w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w kancelarii ogólnej w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem:

                                         PRZETARG – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

                                              

V. TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.04.2023. o godzinie 1100 w siedzibie Organizatora przetargu pokój nr 6.

                       

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą telefaksu,
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

VI. PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY:

- sprzedaż w oparciu o fakturę VAT – zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego w BGK Nr 59 1130 1017 0200 0000 0013 7182. W ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury od kupującego.

- Po zaksięgowaniu przez Kupującego zapłaty tytułem faktury VAT, Kupującemu zostanie
na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego wydany agregat. Załadunek i transport
we własnym zakresie i na własny koszt .

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY.

Oferty będą oceniane na podstawie:

kryterium ceny.

W przypadku, gdy oferenci złożą najkorzystniejsze oferty o takich samych cenach, Organizator przetargu wystąpi do tych Oferentów o złożenie dodatkowych ofert. Oferenci składając dodatkowe oferty nie mogą złożyć ofert niższych niż w złożonych ofertach. Zaoferowanie tych samych cen skutkuje zamkniecie przetargu w tym zakresie.

.

VIII. ZAWARCIE UMOWY.

Podpisanie umowy nastąpi w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78.

IX. DODATKOWE INFORMACJE O PRZETARGU.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela: Mirosław KARCZEWSKI, tel. 22 42 91 272
w godzinach od 730-1505.

Przedmiot najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 730-1505.

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

XI. ZASTRZEŻENIA.

1 Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości w przypadku

   niezłożenia żadnej oferty zgodnej z ogłoszeniem.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niezgodnej z warunkami ogłoszenia

Załączniki:

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 04.04.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys