2024-07-25 04:52

Program szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia

Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Grypa jest chorobą zakaźną stanowiącą duże zagrożenie dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie na grypę zapada 5-10% ogólnej populacji. Grypa jest jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi.

Zarażenie wirusem grypy następuje drogą kropelkową. Zachorowanie na grypę może powodować pojawienie się innych chorób jako powikłań. Może również doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem. Grypa może doprowadzić do groźnych powikłań ze strony układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów (ucha środkowego, nerek).

Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób od 65 roku życia. Infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w podeszłym wieku. W tej grupie pacjentów są one najczęstszą przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, mogą także prowadzić do powikłań ze strony pozostałych układów, w tym układu sercowo-naczyniowego. Liczne badania wskazują, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji osób starszych. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji i śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Główne czynniki ryzyka zachorowania:

 1. niski status społeczny i ekonomiczny,
 2. infekcje w czasie sezonu grypowego,
 3. wiek (zachorowania w grupie ryzyka zwiększają możliwość wystąpienia ciężkiego przebiegu i powikłań),
 4. osoby narażone na powikłania pogrypowe,
 5. nieprzestrzeganie zasad higieny.

Prawdopodobne czynniki ryzyka:

 1. niedożywienie lub niewłaściwa dieta m.in. (pozbawiona witaminy C),
 2. przebywanie w dużych skupiskach.

Program szczepień ochronnych p/grypie adresowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących na terenie m.st. warszawa. Szczepienia szczególnie zalecane są; wg wskazań:

      1. klinicznych i indywidualnych:

 • przewlekle chorym dzieciom (powyżej 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie narządów lub tkanek);
 • dzieciom z grup ryzyka od 6 miesiąca życia do 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonym przewlekle salicylanami;
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę;

      2. epidemiologicznych – wszystkim osobom od 6 miesiąca życia do stosowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w szczególności:

 • zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia);
 • osobom w wieku powyżej 55 lat;
 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
 • pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu;
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede  wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego, np. zapalenie mózgu. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%. Odporność po szczepieniu wykształca się po około dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesięcy. Wykazano również, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka.

TEST

Powered by BreezingForms

Deklaracja dostępności

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kłys, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 429 12 80.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności serwisu:

 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA).
 • Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 •    zmiana wielkości czcionki
 •    zmiana kontrastu
 •    oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na wszystkich stronach serwisu znajduje się wyszukiwarka.
 • Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu);
 • Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują;
 • Każda z podstron zawiera linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nieobsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub prawego menu.
 • Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
 • Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie, każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • W całym serwisie zadbano o konsekwentną, spójna i logiczną nawigację.
 • Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 • Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę
 • W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.
 • Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
 • Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
 • Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
 • Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np. Java Script, PDF.
 • W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
 • Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
 • Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej
 • Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny
 • W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
 • Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
 •    przyciski powiększenia są widoczne
 •    przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
 •    powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-10.     

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
NIP: 113-00-38-734, REGON: 010137895

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.cepelek.pl

Dostępność architektoniczna

W Przychodni znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
posiada uprawnienia do przeprowadzania badań:

 • osób posiadających lub ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • kierowców,
 • osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa.
 • badań psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz wydanie zaświadczenia
 • badań psychologicznych i psychiatrycznych osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi,
 • bronią amunicją oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 

Wykaz lekarzy orzeczników przeprowadzających badania

Imię i nazwisko lekarza

 

Rodzaj badania

badania pracowników ochrony fizycznej

badania na broń

badania kierowców

badania detektywów

lek. Władysław Wójcik

 

uprawniony

   

dr n. med. Marek Kulej

uprawniony

 

uprawniony

   

lek. Grzegorz Szuliński

uprawniony

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku:
w godz. 7.30-15.00 pod nr tel. 459 595 071
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zapisy telefoniczne w godzinach 7.30 – 14.00
W sprawie badań do objęcia urzędu sędziego oraz badań psychologicznych i psychiatrycznych osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -14.00 pod nr tel. 22 42-91-277
Firmy zainteresowane zawarciem umów:
7:05-14:40 pod nr tel. 22 42-91-076

 

UWAGA!

Chcąc uzyskać orzeczenie w dniu badania należy zgłosić się do Punktu Opłat w godz. 7.00 - 19.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w celu uregulowania należności i dopełnienia kwestii formalnych poprzedzających badanie.

 

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SP ZOZ zaprasza na:

Od 1.10.2022 roku  zapraszamy na Program Profilaktyki Raka Piersi

Przychodnia „CePeLek” zaprasza kobiety w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

 Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Programem nie objęte są kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi.


zapisy: rejestracja RTG, I piętro, pion A

tel. *BEZ KIERUNKOWEGO 22* 459 595 071 wew. 4

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (Cytologia)

Zapraszamy Panie do Gabinetu położnej na VI piętro gabinet nr 621

na badanie w ramach profilaktyki chorób szyjki macicy.

Pobrania  cytologii  przez  wykwalifikowaną  położną

 

Poniedziałek  9:00 – 16:40

Wtorek          9:00 – 12:40

Środa            9:00 – 12:40

Czwartek       9:00 – 16:40

 

Zapisy osobiście w REJESTRACJI

lub

pod numerem telefonu:   459 595 071 wew. 1

lub

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program adresowany jest do kobiet, które:

 • są w wieku 25-59 lat,

 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich
  3 lat.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy.
W ramach programu wykonamy bezpłatne badanie cytologiczne, a po otrzymaniu wyniku, decyzję lekarza o ewentualnym dalszym postępowaniu. W przypadku otrzymania wyniku wymagającego dalszej diagnostyki wykonamy kolejne badania.

zapisy: rejestracja, parter, pion B

tel. *BEZ KIERUNKOWEGO 22* 459 595 071

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program adresowany jest do pacjentów mających lekarza POZ w Przychodni "CePeLek", które:

 • są w wieku od 35 do 65 roku życia,

 • nie miały wykonywanych badań w ramach programu profilaktycznego układu krążenia w ciągu ostatnich 5 lat,

 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, rodzinna hipercholesterolemia,

zapisy: rejestracja POZ, I piętro, pion B

tel. *BEZ KIERUNKOWEGO 22* 459 595 071

Program Profilaktyki Gruźlicy

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania pacjentom znajdującym się

na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.

Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby
  np. niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i/lub narkomanią.
Informacje na temat programu można uzyskać w rejestracji POZ
lub zgłosić się do gabinetu zabiegowego nr 147. I piętro, pion B.

Na badania profilaktyczne nie trzeba mieć skierowania !


Serdecznie zapraszamy !

 

 

CENNIK 01

CENNIK 02CENNIK 03CENNIK 04CENNIK 05CENNIK 06CENNIK 07CENNIK 08CENNIK 09CENNIK 10CENNIK 11CENNIK 12CENNIK 13CENNIK 14CENNIK 15CENNIK 16 CENNIK 17 CENNIK 18 CENNIK 19 CENNIK 20 CENNIK 21 CENNIK 22 CENNIK 23 CENNIK 24 CENNIK 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

LECZENIE STOMATOLOGICZNE I ORTODONTYCZNE:

Zapraszamy dzieci na bezpłatne badanie stomatologiczne w ramach NFZ.
Posiadamy nowoczesny sprzęt medyczny oraz przeszkolony personel medyczny do opieki nad małymi pacjentami. Przeprowadzamy bezpłatne porady lekarskie i instruktaż higieny jamy ustnej. Prowadzimy stałe leczenie aparatami ortodontycznymi u dzieci.

 

Pamiętaj, leczenie stomatologiczne nie musi boleć!

Telefon do rejestracji: *BEZ KIERUNKOWEGO 22* 459 595 071


KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

 • Konsultacje lekarza alergologa
 • Konsultacje lekarza kardiologa
 • Konsultacje lekarza laryngologa
 • Konsultacje logopedy
 • Konsultacje lekarza okulisty z poradnią leczenia zeza
 • Konsultacje lekarza nefrologa
 • Konsultacje lekarza psychiatry i psychologa


BADANIA LABORATORYJNE

Gabinet zabiegowy dla dzieci nr 68, czynny w godz. 7.15 - 9.30


BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Istnieje możliwość zapisania dzieci do lekarza POZ.

Telefony do rejestracji POZ dla Dzieci zdrowych:

(22) 42-91-144

Telefony do rejestracji POZ dla Dzieci chorych i gabinetów specjalistycznych:

*BEZ KIERUNKOWEGO 22* 459 595 071

 

Równocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującym prawem wydanie 
oryginału dokumentacji za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu 
po wykorzystaniu może nastąpić wyłącznie na żądanie organów władzy 
publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w 
wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
pacjenta.Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 6.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z 2009r nr 52 poz. 417).

Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska od 1 marca 2011r. udzielana jest w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach zawartych umów pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie wynikające z ciągłości leczenia (np. zastrzyki). W przypadkach uzasadnionych medycznie porady lekarskie udzielane są w domu pacjenta. Świadczenia te są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane są bez skierowania.

Wykaz placówek
Porady ambulatoryjne udzielane są:
w dni powszednie w godz. 18.00 - 8.00
w niedziele i święta przez całą dobę.

apteczka

 

 Dla Koszykowej i Suchodolskiej:

 • telefonicznie: rejestracja Koszykowa, Suchodolska
 • wysyłając sms pod nr: 459 593 131
 • wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dla Żeromskiego:

 • telefonicznie: rejestracja Żeromskiego
 • wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W treści podając następujące dane:

 • imię i nazwisko pacjenta, PESEL lub nr komputerowy
 • imię i nazwisko lekarza
 • datę wizyty

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys