2024-07-25 06:32
EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca zbadać bioelektryczną czynność mózgu. Badanie EEG polega na umieszczeniu na głowie elektrod i rejestrowaniu aktywności mózgu, zmian potencjału elektrycznego na powierzchni skóry przy pomocy specjalnego urządzenia – encefalografu. Wskazania do wykonania badania EEG obejmują m. in. napady padaczkowe, znaczne problemy z pamięcią, zaburzenia wzroku, bóle głowy, omdlenia. EEG głowy wykonuje się zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Badanie EEG przeprowadzane jest w licznych sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie nieprawidłowej czynności ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszym wskazaniem do wykonania elektroencefalografii jest diagnostyka padaczki, uciążliwych problemów ze snem oraz oceny stanu pacjentów po urazach czaszkowo–mózgowych.

 

Zapisy na badanie tel. 459 595 071 badanie wykonujemy w gabinecie nr 637

 Szanowni Państwo,
23 kwietnia 2022 roku wszedł  w życie przepis specustawy mówiący o prawie
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez żołnierzy
zawodowych i żołnierzy WOT w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym
jest Minister Obrony Narodowej, m.in. w CWPL "CePeLek" SPZOZ.

Ustawa o obronie Ojczyzny
z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 655):

w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47c  przyjmuje brzmienie:
1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
(…)
13) żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze
świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym
jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

14) żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w
art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w
przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach
leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony
Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

 

 

B E Z    S K I E R O W A N I A

są udzielane świadczenia:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej
  i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych
  do pracy przymusowej;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • w zakresie leczenia uzależnień:

 - dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,

 - dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób  spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących
i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów
  lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi
  co najmniej 30%;
 • dla świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
  które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
  w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • dla świadczeniobiorcy posiadającego orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji;

 • psychologiczne, psychoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci i młodzieży.

 

Pacjenci w stanie nagłym są przyjmowani niezwłocznie.

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

 

W  DNIU ZGŁOSZENIA

a w przypadku gdy to nie jest możliwe, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych mają prawo  korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej:

 • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Dawcy Przeszczepu”;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • kobiety w ciąży;
 • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
  i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:

 - o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 - o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek
  na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi
  co najmniej 30%;
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników,
  w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia,
  o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
  o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

Badanie EMG (elektromiografia) – diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu.

Celem badania jest ocena funkcji układu mięśniowego, a także obwodowego układu nerwowego. EMG jest pomocne w diagnostyce wielu chorób nerwowo-mięśniowych, ponieważ pozwala zlokalizować zmiany patologiczne w mięśniach, ustalić ich wielkość i charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym mięśniu. Badanie EMG można wykorzystać w celu rozpoznania np. dystrofii mięśniowych, stwardnienia bocznego zanikowego czy rdzeniowego zaniku mięśni. Jest stosowane także w celu diagnozy chorób, w przebiegu których doszło do uszkodzenia nerwów na skutek ich ucisku (np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu), jak również chorób złącza nerwowo-mięśniowego, np. miastenii.

Przed badaniem można spożywać normalnie posiłki, leki powinno się przyjmować według wskazań. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych.

Po badaniu może być odczuwalna niewielka tkliwość mięśnia, który był badany, ale powinna ustąpić po kilku godzinach. Mięśnie mogą być bolesne od 1 do 3 dni. Można odczuwać osłabienie w nogach, ramionach, rękach lub w mięśniach twarzy (badanie pozwala stwierdzić czy osłabienie jest spowodowane chorobą mięśni, nerwów czy też połączeń nerwowo-mięśniowych).

Wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania

Wskazaniem do wykonania EMG są objawy nieprawidłowego funkcjonowania nerwów obwodowych i mięśni, a zwłaszcza zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zespoły sztywności o różnej etiologii, a także nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność), uszkodzenia poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji.

Przeciwwskazaniami do wykonania badania elektromiograficznego są wszczepiony elektryczny rozrusznik serca, elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała.

 

Zapisy na badanie:
tel. 459 595 071, gab. 147

Badanie wykonujemy w gabinecie 708,

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pracownia RTG
I piętro, blok C
tel. do rejestracji: BEZ KIERUNKOWEGO 22
459 595 071

Zakres działalności pracowni:

MAMMOGRAFIA.
PANTOMOGRAM.
RTG:
  czaszki,
  dłoni,
  jJamy brzusznej,
  klatki piersiowej,
  kości - ramieniowa, nosowa, ogonowa,
  kręgosłupa - wszystkie odcinki,
  łopatki,
  miednicy,
  nadgarstków,
  obojczyków,
  palców,
  pięt,
  podudzia,
  przedramienia,
  rzepki,
  stawów - barkowy, biodrowy, kolanowy, łokciowy,
  stóp,
  zębów.

Badanie polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianego nieruchomym okiem. Pozwala ona precyzyjnie określić i zanalizować próg czułości siatkówki w różnych jej punktach w stosunku do poziomu prawidłowego. Schemat pola widzenia oznaczony jest cyframi, znaczkami lub intensywnością wydruku całych powierzchni w zakresie spostrzeganego pola widzenia. Metoda ta znacznie zmniejsza błędy subiektywne, ale też wymaga od pacjenta uwagi i skupienia. Badanie to wykazuje na schemacie - dla każdego oka oddzielnie - ewentualne ubytki (miejsce i ich wielkość) w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których nie odbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu.

Czytaj więcej...

Zapisy na badanie:
tel. 22 42-91-232, gab. 335
tel. 22 42-91-234, gab. 335
tel. 22 42-91-027, gab. 337
 

Pantomogram jest specjalistycznym zdjęciem RTG stosowanym w stomatologii. Poprzez jednoczesny ruch głowicy generującej promieniowanie rentgenowskie oraz rejestratora uzyskuje się zdjęcie określonej warstwy twarzoczaszki. Dzięki temu na pantomogramie bardzo dobrze widoczne są wszystkie zęby, górne i dolne, a także otaczające je tkanki.

Czytaj więcej...

Do badania należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się w okolicy twarzy i szyi (kolczyki, łańcuszki, okulary i tym podobne). Następnie pacjent zakłada specjalny ołowiany fartuch ochronny, aby promienie rentgenowskie naświetlały tylko obszar diagnozowany. Pacjent staje przy kolumnie aparatu, gdzie jest precyzyjnie pozycjonowany przy wykorzystaniu trzech laserowych linii pozycjonujących a głowica aparatu pantomograficznego obraca się wokół głowy pacjenta.

Zapisy: rejestracja RTG, pion A, I piętro
tel. *BEZ KIERUNKOWEGO 22* 459 595 071

Mammografia to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi. Badanie mammograficzne to badanie gruczołu piersiowego, które wykorzystuje promienie rentgenowskie. Dawka promieniowania jest zbliżona do tej, wykorzystywanej podczas prześwietlenia zęba. W wyniku mammografii powstają cztery klisze z opisem stanu gruczołu i ewentualnych zmian. Dzięki zobrazowaniu struktur sutka możliwe jest wykrycie wszelkich zmian w jego obrębie, np. zagęszczeń (cieni), zwapnień, guzków i torbieli.

Mammografia jest bardzo dokładnym badaniem, wykrywa zmiany, które kliniczne będą widoczne dopiero za kilka lat. Celem badania jest przede wszystkim zapobieganie chorobie nowotworowej i innym groźnym zmianom. Badanie przeznaczone jest dla kobiet po 40. roku życia. Wynika to ze zmieniającej się struktury piersi. U młodych kobiet dominuje tkanka gruczołowa, wraz z wiekiem jej miejsce zajmuje tkanka tłuszczowa, którą lepiej odczytuje badanie mammograficzne niż USG.

Czytaj więcej...

Mammografia przypomina zwykłe prześwietlenie. Aparat rentgenowski do badania piersi składa się z płytek, między które wkładane są piersi. Na jedną z nich należy położyć pierś, druga przyciska ją na kilka sekund w celu wykonania zdjęcia. Analogicznie odbywa się prześwietlenie boczne piersi. Badanie nie jest bolesne. Czasem odczuwalny jest dyskomfort, szczególnie gdy piersi są wrażliwe na zimno płytki i mocny dotyk.

Czytaj więcej...


Zapisy tel. *BEZ KIERUNKOWEGO 22*
Opłata zgodna ze stawką Państwa operatora
jak za połączenia na numery komórkowe

459 595 071

rejestracja RTG, I piętro, pion A

 

Są to zabiegi pozwalające na miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze ok. -150 st. C do -180 st. C. Zabieg powtarza się średnio 10 razy, jego czas wynosi od 1 do 4 minut.

Nawiew parami ciekłego azotu uśmierza ból, zmniejsza napięcie mięśniowe, obrzęki oraz proces zapalny. Zabieg stosuje się m.in. w schorzeniach reumatycznych, urazach narządu ruchu, dyskopatiach, zmianach zwyrodnieniowych.

Czytaj więcej...

Krioterapia miejscowa stosowana jest głównie w okresie wczesnych urazów, gdyż pomaga w zmniejszeniu bólu, procesu zapalnego, obrzęków, zwiększeniu zakresu ruchu w stawie i zwiększeniu siły mięśniowej. Dzięki zabiegom krioterapii czas rekonwalescencji stawu po urazie znacznie się skraca.

Wskazania do krioterapii:

 • świeże urazy (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, naderwania mięśni, uszkodzenia ścięgien, uszkodzenia więzadeł),
 • przeciążeniowe odczyny zapalne stawów, ścięgien i mięśni,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • wszystkie choroby reumatoidalne narządów ruchu,
 • zmiany zapalne stawów o podłożu metabolicznym – dna (skaza moczanowa),
 • stwardnienie rozsiane,
 • niedowłady i przykurcze spastyczne kończyn w przebiegu porażenia połowicznego,

Przeciwwskazania w krioterapii:

 • ropne schorzenia skóry, świeże blizny i rany,
 • choroby krwi,
 • miejscowe odmrożenia,
 • zespół Sudecka,
 • zespół Reynauda ,
 • choroba nowotworowa,
 • stany wyniszczenia i osłabienia organizmu.

Nasi lekarze i doskonale przygotowani do wykonywania zabiegów fizjoterapeuci pomogą Państwu dobrać odpowiednią do potrzeb i stanu zdrowia formę terapii. Zaplanują cykl zabiegów i zapewnią komfort w trakcie ich wykonania.

Czytaj więcej...

Zapisy na zabiegi: rejestracja poradni rehabilitacyjnej, V piętro, gab. 515

telefon: 22 42-91-179

Oferujemy Państwu zabiegi lecznicze krioterapii ogólnoustrojowej w nowoczesnej 4-5 osobowej komorze kriogenicznej temperaturze -120°C, -160°C.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Po zabiegu w kriokomorze proponujemy ćwiczenia w klimatyzowanej sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt renomowanych firm, pod fachową opieką fizjoterapeutów.

Czytaj więcej...

Wskazania do zabiegu:

1. Choroby narządu ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), dna moczanowa, zmiany zwyrodnieniowe
pierwotne oraz wtórne, kolagenozy,fibromyalgie, stany pourazowe lub przeciążeniowe np. stłuczenia,
skręcenia, złamania, krwiaki, dyskopatie, osteoporoza.

2. Choroby układu nerwowego: zespoły korzeniowe, stwardnienie rozsiane (SM), wzmożone
napięcie mięśniowe, zwalczanie przewlekłego,patologicznego bólu, depresje.

3. Odnowa biologiczna: działanie biostymulujące, wspomagające walkę z nadwagą, cellulitem, zwiększenie
odporności organizmu,

4. Sport wyczynowy: wspomaganie treningu wytrzymałościowego i siłowego, przyspieszenie
restytucji powysiłkowej, profilaktyka przeciążeń narządu ruchu,

5. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

 

Krokomora jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:30

Informacje oraz zapisy na zabiegi w rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej (pion B, V piętro, gab. 515)

tel. 459 595 071, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Posiadamy nowoczesny densytometr Explorer amerykańskiej firmy Hologic. Jest to urządzenie rentgenowskie służące do wykonywania badań diagnozujących gęstość kości w obrębie całego szkieletu. Charakteryzuje się niską dawką promieniowana, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu.

Aparaty te charakteryzują się rozbudowanym systemem detekcji oraz jednoprzebiegowym skanerem płaszczowym. Dzięki zastosowaniu ramienia z lampą w kształcie litery C i przy obrocie 90 ° możliwe jest oprócz wykonania standardowych skanów (kręgosłupa AP, szyjki kości udowej) także dokonanie oceny kręgosłupa lędźwiowego w projekcji bocznej w ułożeniu pacjenta na wznak.

Czytaj więcej...

Za pomocą nowoczesnego aparatu densytometrycznego możemy dokonać pomiaru gęstości kości w
określonych odcinkach ciała.

Na podstawie badania densytometrycznego określamy stopień ubytku kości i stwierdzamy stopień zagrożenia lub zaawansowania osteoporozy. Osteoporozę badamy mierząc stopień ubytku tkanki kostnej w określonych odcinkach ciała, tzw. gęstość kości.
Pomiary te wyrażają gęstość kości w g/cm2 i porównują ją do norm dla wieku i płci pacjenta. Nawet przy bardzo wczesnych etapach choroby możliwe jest stwierdzenie czy pacjent jest zagrożony.

WSKAZANIA DO DENSYTOMETRII:

- kobiety w wieku >=65 lat
- kobiety po menopauzie w wieku <65 lat z czynnikami ryzyka
- mężczyźni w wieku >=70 lat
- dorośli ze złamaniami osteoporotycznymi
- dorośli z chorobami lub stanami związanymi z małą masą kostną lub utratą masy kostnej
- dorośli przyjmujący leki powodujące utratę masy kostnej
- osoby, u których planuje się leczenie farmakologiczne w celu zmniejszenia utraty lub zapobiegania utracie masy kostnej
- osoby otrzymujące takie leczenie, w celu monitorowania jego efektów
- osoby nieotrzymujące takiego leczenia, u których stwierdzenie utraty masy kostnej spowodowałoby jego rozpoczęcie.

Osteoporoza to choroba w której kość staje się porowata, zrzeszotniała i krucha. Kości zdrowego człowieka są bardzo wytrzymałe mechanicznie i łamią się dopiero pod wpływem dużych sił, np. podczas upadku z dużej wysokości. Kości osoby chorej na osteoporozę są tak osłabione, że łamią się przy banalnym upadku w domu. Osteoporozę można nazwać "cichym złodziejem" – osoba narażona nie wie, że ta choroba "okrada" ją
z minerałów. O chorobie dowiadujemy się za późno, kiedy ubytek kości jest już bardzo duży. Niestety, dość często pierwszym sygnałem choroby jest właśnie złamanie, które jest nieodłączną cechą osteoporozy.

Osteoporoza jest chorobą społeczną występującą aż u 10% populacji, w tym u 33% kobiet po 50 roku życia.

Czynnikami ryzyka rozwoju osteoporozy są: wczesna menopauza (przed 45 r.ż.), wiek, występowanie osteoporozy w rodzinie (złamania u matki), niska podaż wapnia w diecie, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i kawy.

Osteoporozy wtórne, stanowią ok. 5% wszystkich postaci osteoporozy. Powstają w efekcie zaburzeń hormonalnych (nadczynność przytarczyc, nadczynność kory nadnerczy), skutkiem przyjmowania leków (glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne, przeciw padaczkowe) i zespołów upośledzonego wchłaniania.

Jeśli znajdujesz się w grupie zagrożonej występowaniem osteoporozy zgłoś się do lekarza i na badanie densytometryczne.

Na podstawie badania lekarskiego, densytometrycznego i badań analitycznych lekarz może wykluczyć lub stwierdzić osteoporozę. Może nawet określić, jakie jest ryzyko złamania kości. Sytuacja taka wymaga wdrożenie leczenia. Współczesna medycyna dysponuje bardzo dobrymi, skutecznymi lekami. Jednak warunkiem powodzenia jest wczesne wykrycie zmian chorobowych w kościach.

Pacjenci mają możliwość wykonać badanie pomiaru gęstości kości w Pracowni Densytometrii bezpłatnie
na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub odpłatnie.

Gabinet 211, II piętro, pion B, tel. 22 42-91-168.

Zapraszamy!

Naszym małym pacjentom wykonujemy badanie wzroku polegające na ocenie funkcji i ruchomości gałek ocznych wykonane metodą koordynometrii na ekranie Hessa. Badanie jest bezbolesne, wykonywane na podstawie skierowania od lekarza.

Zapisy w gabinecie 333, III piętro,
tel. 22 42-91-288

BADANIE EKG METODA HOLTERA 24H

Holter EKG to urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG) w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Badanie EKG metoda Holtera wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Ważnymi cechami monitora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Pozwala to na normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę skuteczności leczenia antyarytmicznego, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG. Badanie to jest niezbędne dla pacjentów u których występują objawy mogące być skutkiem zaburzeń rytmu serca tzn. omdlenia, nawracające epizody kołatania serca i epizody zawrotów głowy o nieustalonym pochodzeniu.

Badanie metodą Holtera zleca się w przypadku:

 • zaburzeń rytmu serca (kołatania, szybkiego lub nierównego bicia)
 • bloku serca (nieprawidłowo wolnej pracy)
 • choroby niedokrwiennej serca
 • omdleń i zasłabnięć
 • konieczności sprawdzenia pracy wszczepionego rozrusznika serca

Zapisy na badanie:

tel. 22 429-12-25, gab. 213.

BADANIE EKG 12-kanałowe

Podstawowe badanie w kardiologii. Pozwala na wstępną diagnostykę chorób serca, a zwłaszcza choroby wieńcowej (ocena niedokrwienia serca, rozpoznawanie zawału) oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia. Badanie to ma ograniczoną wartość diagnostyczną między innymi w przypadku okresowego występowania dolegliwości np. u pacjenta z objawami arytmii w domu zarejestrowany w gabinecie lekarza zapis EKG może nie wykazać nieprawidłowości. W takim przypadku pomocne może być 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera.

Zapisy na badanie:

tel. 22 42-91-225, gab. 213.

BADANIE EKG METODA HOLTERA 24H

Badanie polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co 2 godziny w nocy - niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z małym rejestratorem noszonym na pasku, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii.

Zapisy na badanie:

tel. 22 42-91-225, gab. 213.

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys